Tjejläger Träffpunkten 26-28 Maj

För de tjejer som anmält sig startar lägret kl 17.00 fredag 26 Maj på Träffpunkten i Sävast. Det är spelare från Kiruna, Boden. Luleå, Piteå och Östersund som kommer att delta. Totalt kommer det att vara ca 10h badmintonträning som avslutas lunchtid på söndag.

Övernattning på hårt underlag.

Ledare blir Rebäcka Näslund och Mariia Kholodna.

Kallelse årsmöte BmkOrion 2023, 29 Maj kl18.00 Forsgården

Dagordning BMK Orion årsmöte 2023

230529 Forsgården, Boden

§1                  Mötets öppnande

§2                  Dagordningens fastställande

§3                  Beslut om mötet är behörigt utlyst

§4                  Val av mötesordförande

§5                  Val av mötessekreterare 

§6                  Val av två justeringsmän 

§7                  Verksamhetsberättelse                                                                                                                                         

§8                  Ekonomisk rapport (bilagor redovisas ej vid utskick)                       

§9                  Revisionsberättelse                                                                                                                                                                    

§10                Beslut om ansvarsfrihet 

§11                Val av ny styrelse

§12                Firmatecknare utses

§13                Val av revisor och revisorssuppleant

§14                Val av valberedning

§15                Budget och avgiftsförslag                                                                                                                                     §16                Övriga frågor